image

האנדרטה ממוקמת בכיכר לזכרו של החייל נפתלי מגד באשדוד.
אנדרטה זו עשויה משני גושי מכבים שהופרדו בצורת ביקוע המראה את השבר וכן השביל שעובר דרכם שנראה גם הוא כשבר.