image
 היצירה, השייכת לסדרת פסלי הנשים, מנציחה בשמה את מחצבת פסוטה שבגליל,
שאינה פעילה שנים רבות. גונה האדמדם של האבן מזכיר את גון עור האדם,
ומרקמה המשלב גסות גולמית לצד מראה חלק ורך הושג בעבודת ליטוש סלקטיבית בקטעים מסוימים, דוגמת החמוקיים.