image

פסל שמתייחס לתקופת ההתנתקות, עשוי אבן קוורץ משכבה כלואה שנחצבה במחצבה באזור ראש העין. תצורת כנפי הפרפר והאופן בו הן נפתחות לשני צדדים מגלמים את אקט התלישה וההפרדה מגוש קטיף, כשניקוב החורים בפני שטחן מסמל את הנקודות האופייניות לכנפי פרפרים.